Sekretesspolicy.

Målet med denna policy är att informera registrerade om den olika behandling som denna organisation har utfört via webbplatsen och som påverkar deras personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i Organic Law 3/2018, av den 5 december, om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter och förordning (EU) 2016/679 från Europaparlamentet och rådet av den 27 april 2016.

1. IDENTIFIERING OCH KONTAKTUPPGIFTER TILL ANSVARIG.

Organisationen DEFINITIVT TIME2PADEL SLU, hemvist i gatan / avenyn / Plaza C / SAN RAMON NONATO Nr 4 (28.046 MADRID) MADRID, medN.I.F. B86521747, kontakta telefonnummer: +34 911 687 937 och e-post administracion@time2padel.com.

2. ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER.

 ANVÄNDARE/NAVIGATÖRER AV WEBBPLATSEN FÖR DEN ANSVARIGE.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter som tillhandahålls via våra webbformulär för att:

§ För att svara på förfrågningar, klagomål och incidenter som överförts via våra kontaktkanaler som införlivats på webbplatsen.

§ Förstå beteendet hos navigatorn inom webben för att upptäcka eventuella datorattacker på vår webbplats.

§ Uppfylla rättsliga skyldigheter som är direkt tillämpliga på oss och reglerar vår verksamhet.

§ Att skydda och utöva våra rättigheter eller för att svara på anspråk av något slag.

§ I förekommande fall, skicka kommersiell kommunikation angående de varor eller tjänster som utgör vår verksamhet., och/eller nyheter eller nyhetsbrev relaterade till vår sektor.

§ Hantera, hantera, övervaka din aktivitet på den inbyggda bloggen / forum.

 Kunder.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter som tillhandahålls via våra webbformulär för att:

§ Ledningen av affärsrelationen.

§ Tillhandahållandet av de tjänster du har kontrakterat med oss.

§ Hantering som rör försändelsen och mottagandet av produkten som köpts via denna webbplats.

§ Administrativ förvaltning, redovisning och skatteförvaltning.

§ För att svara på förfrågningar, klagomål och incidenter som överförts via våra kontaktkanaler som införlivats på webbplatsen.

§ Förstå beteendet hos navigatorn inom webben för att upptäcka eventuella datorattacker på vår webbplats.

§ Om tillämpligt, gör utlottningar.

§ I förekommande fall, skicka kommersiella meddelanden angående de varor eller tjänster som utgör vår aktivitet., och/eller nyheter eller nyhetsbrev relaterade till vår sektor.

§ Uppfylla rättsliga skyldigheter som är direkt tillämpliga på oss och reglerar vår verksamhet.

§ Att skydda och utöva våra rättigheter eller för att svara på anspråk av något slag.

 Leverantörer.

§ Hantering av affärsrelationen.

§ För att svara på förfrågningar, klagomål och incidenter som överförts via våra kontaktkanaler som införlivats på webbplatsen.

§ Förstå beteendet hos navigatorn inom webben för att upptäcka eventuella datorattacker på vår webbplats.

§ Uppfylla rättsliga skyldigheter som är direkt tillämpliga på oss och reglerar vår verksamhet.

§ Att skydda och utöva våra rättigheter eller för att svara på anspråk av något slag.

§ I förekommande fall, skicka kommersiell kommunikation angående de varor eller tjänster som utgör vår verksamhet., och/eller nyheter eller nyhetsbrev relaterade till vår sektor.

 KANDIDATER TILL JOBBERBJUDANDEN ELLER ARBETSSÖKANDE.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter som tillhandahålls via våra webbformulär för att:

§ Hantera din kandidatur.

§ Kontakta dig för att informera dig om statusen för urvalsprocessen och din ansökan i den.

§ Förstå beteendet hos navigatorn inom webben för att upptäcka eventuella datorattacker på vår webbplats.

§ För att skydda och utöva våra rättigheter eller för att svara på anspråk av något slag

§ Skicka kommunikationer angående nya jobberbjudanden som vi gör och tillgodoser dina behov; förutsatt att du tidigare har bemyndigat oss att skicka dig sådan information.

§ Överföring av dina data till entiteter som utgör gruppen: DEFINITIVT TIME2PADEL SLU.

3. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEARBETNING.

 ANVÄNDARE/NAVIGATÖRER PÅ WEBBPLATSEN FÖR ANSVARIG.

§ I samtycket har du gett oss att behandla dina uppgifter för de ändamål som anges. Vägran att lämna dina personuppgifter kommer att resultera i att det är omöjlighet att behandla dina uppgifter för de tidigare nämnda ändamålen.

§ Att uppfylla de rättsliga skyldigheter som gäller för oss. I så fall får den registrerade inte vägra behandling av personuppgifter.

§ I vårt legitima intresse att skydda vår image, verksamhet och bana genom att förhindra attacker på vår hemsida. I så fall får den registrerade inte vägra behandling av personuppgifter, även om den i förekommande fall kan utöva de rättigheter som erkänns i det åttonde avsnittet av denna policy

 Kunder.

§ Utförande av ett avtal där det är en del eller tillämpning av föravtalsmässiga medel. Vägran att lämna dina personuppgifter kommer att resultera i att det är omöjlighet att behandla dina uppgifter för de tidigare nämnda ändamålen.

§ I samtycket har du gett oss att behandla dina uppgifter angående ändamålen utanför utveckling eller utförande av det befintliga kontraktet. Vägran att lämna dina personuppgifter kommer att resultera i att det är omöjlighet att behandla dina uppgifter för de tidigare nämnda ändamålen.

§ Att uppfylla de rättsliga skyldigheter som gäller för oss. I så fall får den registrerade inte vägra behandling av personuppgifter.

§ I vårt legitima intresse att skydda vår image, verksamhet och bana genom att förhindra attacker på vår hemsida. I så fall får den registrerade inte vägra behandling av personuppgifter, även om den i förekommande fall kan utöva de rättigheter som erkänns i det åttonde avsnittet av denna policy

 Leverantörer.

§ Utförande av ett avtal där det är en del eller tillämpning av föravtalsmässiga medel. Vägran att lämna dina personuppgifter kommer att resultera i att det är omöjlighet att behandla dina uppgifter för de tidigare nämnda ändamålen.

§ I samtycket har du gett oss att behandla dina uppgifter angående ändamålen utanför utveckling eller utförande av det befintliga kontraktet. Vägran att lämna dina personuppgifter kommer att resultera i att det är omöjlighet att behandla dina uppgifter för de tidigare nämnda ändamålen.

§ Att uppfylla de rättsliga skyldigheter som gäller för oss. I så fall får den registrerade inte vägra behandling av personuppgifter.

§ I vårt legitima intresse att skydda vår image, verksamhet och bana genom att förhindra attacker på vår hemsida. I så fall får den registrerade inte vägra behandling av personuppgifter, även om den i förekommande fall kan utöva de rättigheter som erkänns i det åttonde avsnittet av denna policy

 KANDIDATER TILL JOBBERBJUDANDEN ELLER ARBETSSÖKANDE.

§ I samtycket har du gett oss att behandla dina uppgifter för de ändamål som anges. Vägran att lämna dina personuppgifter kommer att resultera i att det är omöjlighet att behandla dina uppgifter för de tidigare nämnda ändamålen.

§ Att uppfylla de rättsliga skyldigheter som gäller för oss. I så fall får den registrerade inte vägra behandling av personuppgifter.

§ I vårt legitima intresse att skydda vår image, verksamhet och bana genom att förhindra attacker på vår hemsida. I så fall får den registrerade inte vägra behandling av personuppgifter, även om den i förekommande fall kan utöva de rättigheter som erkänns i det åttonde avsnittet av denna policy

4. TIDSFRISTER ELLER KRITERIER FÖR BEVARANDE AV UPPGIFTER.

De personuppgifter som lämnas kommer att hållas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de ursprungligen samlades in.

När uppgifterna inte längre är nödvändiga för behandlingen i fråga kommer de att hållas vederbörligen blockerat för att, i förekommande fall, ställa dem till förfogande för behöriga offentliga förvaltningar och organ, domare och tribunaler eller åklagarmyndigheten, i enlighet med preskriptionstiden för talan som kan uppkomma genom förhållandet till klienten och/eller de rättsligt planerade lagringsperioderna.

I händelse av att du har försett oss med ditt CV, kommer vi att hålla dina uppgifter under den maximala perioden på ett år från mottagandet av samma av enheten, såvida du inte har bemyndigat oss att hålla dina uppgifter under en lagringstid längre än vad som anges.

Låsningsperiod för data:

§ CIVILLAGEN.Mellan 5 eller 15 år beroende på fallet, i enlighet med bestämmelserna i artikel 1964.2 i den nämnda rättsliga instansen.

§ HANDELSKODEN. För 6 år, med hänsyn till artikel 30 i den rättsliga organ som nämns. Den gäller kommersiell information som är relaterad till (fakturor som utfärdats och mottagits, biljetter, ändring av fakturor, bankhandlingar osv.).

§ ALLMÄN SKATTELAGSTIFTNING. För 4 år som går till artiklar 66 till 70 av det nämnda lagliga förkroppsligar. Gäller information som rör skatteskyldigheter.

§ LAG 10/2010, AV DEN 28 APRIL, OM FÖREBYGGANDE AV PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM. För 10 år i enlighet med bestämmelserna i 25 i lagen.

5. AUTOMATISERADE BESLUT OCH PROFILERING.

ALTERNATIV ETT.

Webbplatsen fattar inte automatiska beslut eller profil.

6. Mottagare.

Under den tid som behandlingen av dina personuppgifter varar kan organisationen överföra dina uppgifter till följande mottagare:

§ Domare och domstolar.

§ Statliga säkerhetsstyrkor och organ.

§ Andra behöriga offentliga myndigheter eller organ, där den registeransvarige har en skyldighet att lämna personuppgifter.

§ Banker och finansinstitut, om du anställer oss.

§ SEPBLAC.

7. INTERNATIONELLA DATAÖVERFÖRINGAR.

ALTERNATIV ETT:

Organisationen utför inte någon Internationell dataöverföring.

8. Rättigheter.

Berörda parter kan när som helst och utan kostnad utöva rättigheterna till tillgång, rättelse och radering, samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, motsätta sig det, begära att dessa (där det är tekniskt möjligt) kan tas i kontakt med eller återkalla det samtycke som ges, och i förekommande fall, i förekommande fall, annat än att vara föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering.

För att göra detta kan du använda formulären som är aktiverade av organisationen, eller skicka ett brev till den postadress eller e-postadress som anges ovan. I vilket fall som helst måste din ansökan åtföljas av en fotokopia av din id-handling eller motsvarande handling, för att kunna styrka din identitet.

Om du känner att dina rättigheter avseende skyddet av dina personuppgifter kränks, särskilt om du inte har fått tillfredsställelse i utövandet av dina rättigheter, kan du lämna in ett klagomål till den behöriga kontrollmyndigheten för dataskydd (Spanska dataskyddsbyrån), via sin webbplats: www.agpd.es.

I enlighet med artikel 21 i lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, om du inte vill få ytterligare information om våra tjänster, kan du avregistrera dig genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen administracion@time2padel.com, med ämne "LÅG" antingen genom att göra Klicka i postavsnittet *att avsluta prenumerationen*.

9. SANNINGSHALTEN I UPPGIFTERNA.

Den registrerade garanterar att de uppgifter som lämnas är sanna, korrekta, fullständiga och aktuella; förbinder sig att rapportera alla ändringar avseende de uppgifter som den tillhandahåller, genom de kanaler som är aktiverade för detta och som anges i punkt ett av denna politik. Du kommer att vara ansvarig för eventuella skador eller skador, både direkta och indirekta, som kan bli följden av att denna skyldighet inte har iakttagandet.

I händelse av att användaren tillhandahåller uppgifter om tredje part, förklarar han att han/hon har de berörda parternas samtycke och förbinder sig att överföra informationen i denna klausul till honom, och undantar organisationen från allt ansvar som härrör från underlåtenheten att uppfylla denna skyldighet.

Senaste recension: 01/07/19