INTEGRITETSPOLICY.

Syftet med denna policy är att informera intressenter om de olika behandlingar som utförs av denna organisation via sidans webb och som påverkar deras personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i organisk lag 3/2018 av den 5 december, skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016. 

1. IDENTIFIKATION OCH KONTAKTDETALJER FÖR DE ANSVARIGA.      

DEFINITIVT TIME2PADEL SLU -organisationen, med hemvist på Calle / avenida / plaza C / SAN RAMON NONATO Nº 4 (28046 MADRID) MADRID, med NIF B86521747, telefonnummer: 911687937 och e -postadministracion@time2padel.com.     

2. SYFTE MED BEHANDLING AV DINA PERSONDATA.        

        ANVÄNDARE / BLÄCKARE AV ANSVARANS HEMSIDA.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter som tillhandahålls via våra webbformulär för att:

§ Ta hand om förfrågningar, klagomål och incidenter som överförs via våra kontaktkanaler som ingår i webbplatsen.  

§ Förstå beteendet hos navigatorn på webben för att upptäcka eventuella datorattacker på vår webb.  

§ Följ de juridiska skyldigheter som är direkt tillämpliga för oss och regler vår verksamhet.  

§ För att skydda och utöva våra rättigheter eller svara på krav av något slag.  

§ Där fall skicka kommersiella meddelanden som rör de varor eller tjänster som utgör vår verksamhet och / eller nyheter eller meddelanden som rör vår bransch .  

§ Hantera , administrera, övervaka din aktivitet på den inbäddade bloggen / forumet.  

 

        KUNDER.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter som tillhandahålls via våra webbformulär för att:

§ Den hantering av affärsrelation.  

§ Den tillhandahålla de tjänster som du har ingått avtal med oss.  

§ Förfaranden relaterade till leverans och mottagande av produkten som köpts via denna webbplats.  

§ Den administrativa, bokförings- och skattehanteringen.  

§ Ta hand om förfrågningar, klagomål och incidenter som överförs via våra kontaktkanaler som ingår i webbplatsen.  

§ Förstå beteendet hos navigatorn på webben för att upptäcka eventuella datorattacker på vår webb.  

§ Om det är tillämpligt, gör lotter.  

§ Där fall skicka kommersiella meddelanden som rör de varor eller tjänster som utgör vår verksamhet och / eller nyheter eller meddelanden som rör vår bransch.  

§ Följ de juridiska skyldigheter som är direkt tillämpliga för oss och regler vår verksamhet.  

§ För att skydda och utöva våra rättigheter eller svara på påståenden av något slag.    

 

        LEVERANTÖRER.

§ Hantering av det kommersiella förhållandet.  

§ Ta hand om förfrågningar, klagomål och incidenter som överförs via våra kontaktkanaler som ingår i webbplatsen.  

§ Förstå beteendet hos navigatorn på webben för att upptäcka eventuella datorattacker på vår webb.  

§ Följ de juridiska skyldigheter som är direkt tillämpliga för oss och regler vår verksamhet.  

§ För att skydda och utöva våra rättigheter eller svara på krav av något slag.  

§ Där fall skicka kommersiella meddelanden som rör de varor eller tjänster som utgör vår verksamhet och / eller nyheter eller meddelanden som rör vår bransch .  

 

        KANDIDATER FÖR JOBBERBJUDANDEN ELLER JOBBESÖKARE.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter som tillhandahålls via våra webbformulär för att:

§ Hantera din ansökan.  

§ Kommunicera med dig för att informera dig om urvalsprocessens status och din kandidatur i den.  

§ Förstå beteendet hos navigatorn på webben för att upptäcka eventuella datorattacker på vår webb.  

§ För att skydda och utöva våra rättigheter eller svara på påståenden av något slag    

§ Skicka meddelanden om nya erbjudanden som vi erbjuder och som är anpassade efter dina behov; så länge du tidigare har auktoriserat oss att skicka dig sådan information .  

§ Överföring av dina uppgifter till enheter som utgör gruppen: DEFINITIVT TIME2PADEL SLU.  

3. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN.      

        ANVÄNDARE / BLÄCKARE PÅ ANSVARANS HEMSIDA.

§ det samtycke som du har gett oss för att behandla dina uppgifter för de angivna ändamålen. Vägran att lämna dina personuppgifter gör det omöjligt att behandla dina uppgifter för ovannämnda ändamål.   

§ För att följa de juridiska skyldigheter som gäller för oss. I detta fall får den berörda parten inte vägra behandling av personuppgifter .   

§ vårt legitima intresse att skydda vår image, verksamhet och bana genom att undvika attacker på vår webbplats. I det här fallet får den berörda parten inte vägra behandling av personuppgifter även om de i förekommande fall kan utöva de rättigheter som erkänns i avsnitt åtta i denna policy.    

 

        KUNDER.

§ Genomförande av ett kontrakt i vilket det ingår eller tillämpning av medel före avtal. Vägran att lämna dina personuppgifter gör det omöjligt att behandla dina uppgifter för ovannämnda ändamål.   

§ det samtycke som du har gett oss att behandla dina uppgifter för ändamål som inte är relaterade till utvecklingen eller genomförandet av det befintliga kontraktet. Vägran att lämna dina personuppgifter gör det omöjligt att behandla dina uppgifter för ovannämnda ändamål.   

§ För att följa de juridiska skyldigheter som gäller för oss. I detta fall får den berörda parten inte vägra behandling av personuppgifter .   

§ vårt legitima intresse att skydda vår image, verksamhet och bana genom att undvika attacker på vår webbplats. I det här fallet får den berörda parten inte vägra behandling av personuppgifter även om de i förekommande fall kan utöva de rättigheter som erkänns i avsnitt åtta i denna policy.    

 

        LEVERANTÖRER.

§ Genomförande av ett kontrakt i vilket det ingår eller tillämpning av medel före avtal. Vägran att lämna dina personuppgifter gör det omöjligt att behandla dina uppgifter för ovannämnda ändamål.   

§ det samtycke som du har gett oss att behandla dina uppgifter för ändamål som inte är relaterade till utvecklingen eller genomförandet av det befintliga kontraktet. Vägran att lämna dina personuppgifter gör det omöjligt att behandla dina uppgifter för ovannämnda ändamål.   

§ För att följa de juridiska skyldigheter som gäller för oss. I detta fall får den berörda parten inte vägra behandling av personuppgifter .   

§ vårt legitima intresse att skydda vår image, verksamhet och bana genom att undvika attacker på vår webbplats. I det här fallet får den berörda parten inte vägra behandling av personuppgifter även om de i förekommande fall kan utöva de rättigheter som erkänns i avsnitt åtta i denna policy.    

 

        KANDIDATER FÖR JOBBERBJUDANDEN ELLER JOBBESÖKARE.

§ det samtycke som du har gett oss för att behandla dina uppgifter för de angivna ändamålen. Vägran att lämna dina personuppgifter gör det omöjligt att behandla dina uppgifter för ovannämnda ändamål.   

§ För att följa de juridiska skyldigheter som gäller för oss. I detta fall får den berörda parten inte vägra behandling av personuppgifter .   

§ vårt legitima intresse att skydda vår image, verksamhet och bana genom att undvika attacker på vår webbplats. I det här fallet får den berörda parten inte vägra behandling av personuppgifter även om de i förekommande fall kan utöva de rättigheter som erkänns i avsnitt åtta i denna policy.    

4. TIDSFRISTER ELLER KRITERIER FÖR BEVARING AV DATA.      

De personuppgifter som lämnas kommer att sparas under den tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka de ursprungligen samlades in. 

När uppgifterna inte längre är nödvändiga för den aktuella behandlingen kommer dessa att behållas vederbörligen så att de vid behov kommer att göras tillgängliga för behöriga offentliga förvaltningar och organ, domare och domstolar eller åklagarmyndigheten, enligt under preskriptionstiden för åtgärder som kan uppstå från förhållandet till klienten och / eller de lagstadgade lagringstiderna. 

 

I händelse av att du har gett oss din läroplan , kommer vi att hålla dina data under en period av högst ett år från mottagandet av samma av företaget, om du inte har auktoriserat oss att hålla dina data för en bevarandeperiod är större än anges .

 

Datablockerningsperiod:

§ THE civillagen. Mellan 5 eller 15 år beroende på fallet, enligt bestämmelserna i artikel 1964.2 i ovannämnda juridiska organ.    

§ THE COMMERCE KOD. I 6 år, enligt bestämmelserna i artikel 30 i ovannämnda juridiska organ. Den tillämpas med avseende på kommersiell information relaterad till (utfärdade och mottagna fakturor , biljetter, korrigerande fakturor, bankdokument, etc.).         

§ DEN ALLMÄNNA SKATTLAGEN. Under 4 år efter bestämmelserna i artiklarna 66 till 70 i ovannämnda juridiska organ. Det gäller information om skatteplikt .       

§ LAG 10/2010, den 28 april, för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism. I 10 år enligt bestämmelserna i 25 i lagen.    

5. AUTOMATISKA BESLUT OCH FÖRBEREDELSE AV PROFILER.      

ALTERNATIV ETT.

Webbplatsen fattar inte automatiska beslut eller skapar profiler.

 

6. MOTTAGARE.      

Under behandlingen av dina personuppgifter kan organisationen överföra dina uppgifter till följande mottagare:

§ Domare och domstolar.  

§ statliga säkerhetsstyrkor  

§ Andra behöriga offentliga myndigheter eller organ, när den ansvariga har en juridisk skyldighet att lämna personuppgifter.    

§ Banker och finansiella enheter, om du anlitar oss.  

§ SEPBLAC .  

 

7. INTERNATIONELLA DATAÖVERFÖRINGAR.      

ALTERNATIV ETT:

Organisationen utför ingen internationell dataöverföring.

 

8. RÄTTIGHETER.      

Intresserade parter kan när som helst och helt kostnadsfritt utöva sina rättigheter till åtkomst, rättelse och radering samt begära att behandlingen av deras personuppgifter begränsas, motsätta sig det, begära överföring av dessa (när det är tekniskt möjligt) eller återkalla samtycke som ges , och i förekommande fall, där så är lämpligt , att inte bli föremål för ett beslut som enbart bygger på automatisk behandling, inklusive profilering.  

För att göra detta kan du använda formulär som tillhandahålls av organisationen eller skicka ett brev till postadressen eller e -postadressen som anges ovan. I alla fall måste din begäran åtföljas av en fotokopia av ditt ID eller motsvarande dokument för att bevisa din identitet. 

Om du känner att dina rättigheter kränks när det gäller skyddet av dina personuppgifter, särskilt när du inte har uppnått tillfredsställelse i utövandet av dina rättigheter, kan du lämna in ett krav hos den behöriga dataskyddskontrollmyndigheten (Agency Spanish Data Protection) , genom sin webbplats: www.agpd.es .   

I enlighet med bestämmelserna i artikel 21 i lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, om du inte vill få mer information om våra tjänster, kan du avsluta prenumerationen genom att skicka ett e -postmeddelande till administrationsadressen @ time2padel. com , med ämnet LEAVES" eller genom att klicka på e -postavsnittet * för att avsluta prenumerationen *.     

9. VERDIGHET AV DATA.      

Den berörda parten garanterar att de uppgifter som lämnas är sanna, korrekta, fullständiga och aktuella; samtycker till att informera om eventuella ändringar av uppgifterna som du tillhandahåller, via de kanaler som är aktiverade för detta ändamål och som anges i punkt ett i denna policy. Den ansvarar för förlust eller skada, både direkt och indirekt, som kan orsakas av brott mot denna skyldighet.  

I händelse av att användaren tillhandahåller uppgifter från tredje part, förklarar han att han har samtycke från de berörda parterna och åtar sig att överföra informationen i denna klausul, vilket befriar organisationen från allt ansvar som härrör från bristen på att uppfylla denna skyldighet. .

 

 

Senaste uppdatering: 1 juli 19

Product added to wishlist