Juridiska villkor

Juridisk varning

I enlighet med bestämmelserna i lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel tillhandahålls följande information:

Identifieringsuppgifter

Du besöker webbplatsen https: // www. padelmania .com ägs av DEFINITELY TIME2PADEL SLU, med säte på C / SAN RAMON NONATO Nº 4 (28046 MADRID) MADRID, med NIF B86521747, registrerat i Madrid Mercantile Registry, i volym 30 244 Folio 76, avsnitt 8, blad M -544375 , 1: a inskriptionen, härefter INNEHÅLLARE.   

Du kan kontakta INNEHÅLLARE på något av följande sätt:

Telefon: 911687937

Kontakta e -post: administracion@time2padel.com 

webbhotell

Servern på www. padelmania .com är från Loading -företaget  

Användare

De nuvarande villkoren (nedan juridiskt meddelande) är avsedda att reglera användningen av ÄGARENS webbplats som den gör tillgänglig för allmänheten.

Åtkomst och / eller användning av denna webbplats tillskriver villkoren för USER, som accepterar, från nämnda åtkomst och / eller användning, de allmänna användningsvillkoren som återspeglas här. Ovannämnda villkor kommer att vara tillämpliga oavsett de allmänna kontraktsvillkor som, när så är lämpligt, är obligatoriska.

Användning av portalen

https://www.padelmania.com ger åtkomst till en mängd information, tjänster, program eller data (nedan "innehållet") på Internet som tillhör INNEHÅLLARE eller dess licensgivare som ANVÄNDAREN kan ha åtkomst till. 

Användaren tar ansvar för användningen av portalen. Detta ansvar omfattar den registrering som är nödvändig för att komma åt vissa tjänster eller innehåll. I nämnda registrering kommer ANVÄNDAREN att ansvara för att tillhandahålla sanningsenlig och laglig information. Som en konsekvens av denna registrering kan användaren förses med ett lösenord som de kommer att ansvara för, och förbinder sig att göra flitig och konfidentiell användning av det.
ANVÄNDAREN förbinder sig att på lämpligt sätt använda innehållet och tjänsterna ( t.ex. chattjänster, diskussionsforum eller nyhetsgrupper) som HÅLLARE erbjuder via sin portal och med en uttalande men inte begränsande karaktär, att inte använda dem för att:

 • Deltar i olaglig, olaglig eller strid mot god tro och allmän ordningsverksamhet.
 • Sprid innehåll eller propaganda som är rasistiskt, främlingsfientligt, pornografiskt olagligt, till försvar mot terrorism eller angrepp mot mänskliga rättigheter.
 • Orsakar skada på de fysiska och logiska systemen hos DEFINITIVT TIME2PADEL SLU, dess leverantörer eller tredje parter, införande eller spridning av datavirus eller andra fysiska eller logiska system som sannolikt kommer att orsaka ovannämnda skada.
 • Försök att komma åt och, i förekommande fall, använda andra användares e -postkonton och ändra eller manipulera deras meddelanden.
 • Använd webbplatsen eller informationen på den för kommersiella, politiska, reklamändamål och för kommersiellt bruk, särskilt för att skicka oönskade e -postmeddelanden.

INNEHAVAREN förbehåller sig rätten att dra tillbaka alla kommentarer och bidrag som kränker respekten för personens värdighet, som är diskriminerande, främlingsfientliga, rasistiska, pornografiska, som hotar ungdomar eller barndom, ordning eller allmän säkerhet eller som enligt hans uppfattning inte kommer att vara lämplig för publicering. HÅLLARE kommer i alla fall inte att ansvara för de åsikter som användarna uttrycker genom forum, chattar eller andra verktyg för deltagande.

Dataskydd

Allt som rör dataskyddspolicyn ingår i sekretesspolicydokumentet.

Innehåll. Immateriell och industriell äganderätt

ÄGAREN äger alla webbplatsers intellektuella och industriella äganderätt samt de element som finns på den (som exempel: bilder, fotografier, ljud, ljud, video, programvara eller texter; varumärken eller logotyper, kombinationer av färger, struktur och design, val av material som används, datorprogram som är nödvändiga för dess användning, åtkomst och användning, etc. ), som ägs av INNEHAVARE eller dess licensgivare.

Alla rättigheter förbehållna. I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 8 och 32.1, andra stycket i immaterialrättslagen, återgivning, distribution och offentlig kommunikation, inklusive metoden för att göra dem tillgängliga, för hela eller delar av innehållet på denna webbsida, för kommersiella ändamål, i alla stöd och på alla tekniska sätt, utan ÄGARENS tillstånd.

Uteslutning av garantier och ansvar

ANVÄNDAREN erkänner att användningen av webbplatsen och dess innehåll och tjänster utförs under eget ansvar. Närmare bestämt tar HÅLLARE inte något ansvar på följande områden:

 • Tillgängligheten för driften av webbplatsen, dess tjänster och innehåll och dess kvalitet eller driftskompatibilitet.
 • Syftet med vilket webbsidan tjänar användarens mål.
 • Överträdelse av gällande lagstiftning av ANVÄNDARE eller tredje part och, i synnerhet, av de immateriella och industriella äganderättigheter som ägs av andra personer eller enheter.
 • Förekomsten av skadliga koder eller andra skadliga datorelement som kan orsaka användarens eller tredje parts datasystem. Det är i alla fall användarens ansvar att ha lämpliga verktyg för att upptäcka och desinficera dessa element.
 • Bedräglig åtkomst till innehåll eller tjänster av obehöriga tredje parter, eller, i förekommande fall, insamling, eliminering, ändring, modifiering eller manipulation av meddelanden och kommunikation av något slag som nämnda tredje part kan utföra.
 • Noggrannheten, sanningen, aktualiteten och användbarheten av innehållet och tjänsterna som erbjuds och den efterföljande användningen som användaren använder dem. HÅLLARE kommer att använda alla rimliga ansträngningar och medel för att tillhandahålla uppdaterad och tillförlitlig information.
 • Skador som orsakats av datorutrustning under åtkomst till webbplatsen och skador som orsakas av ANVÄNDARE när de härrör från fel eller avbrott i de telekommunikationsnät som avbryter tjänsten.
 • Skador eller förluster som härrör från omständigheter som härrör från oförutsebara omständigheter eller force majeure.

Om det finns forum, användning av samma eller andra liknande utrymmen måste det beaktas att meddelandena endast återspeglar den åsikt som användaren som skickar dem, som är ensam ansvarig. ÄGAREN ansvarar inte för innehållet i meddelandena som skickas av ANVÄNDAREN.

Ändring av detta juridiska meddelande och varaktighet

ÄGAREN förbehåller sig rätten att göra de ändringar som den anser lämpliga i sin portal utan föregående meddelande, kunna ändra, radera eller lägga till så många innehåll och tjänster som tillhandahålls genom den , till exempel hur de representeras eller finns på din portal.

Giltigheten av ovannämnda villkor kommer att baseras på deras exponering och vara i kraft tills de ändras av andra vederbörligen publicerade.

Länkar (redigera)

I händelse av att https://www.padelmania.com innehåller länkar eller hyperlänkar till andra webbplatser kommer ÄGAREN inte att utöva någon form av kontroll över sajterna och innehållet. INNEHÅLL tar inget ansvar för innehållet i någon länk som tillhör en tredje parts webbplats, och kommer inte heller att garantera teknisk tillgänglighet, kvalitet, tillförlitlighet, noggrannhet, bredd, sanningsenlighet, giltighet och konstitutionalitet för något ämne eller information som finns i någon av nämnda hyperlänkar och andra webbplatser på Internet. På samma sätt innebär införandet av dessa externa anslutningar inte någon form av förening, sammanslagning eller deltagande med de anslutna enheterna.

Uteslutningsrättigheter

INNEHAVAREN förbehåller sig rätten att neka eller återkalla åtkomst till portalen och / eller de tjänster som erbjuds utan föregående varning, på egen begäran eller av en tredje part, för de användare som bryter mot innehållet i detta juridiska meddelande.

Generaliteter

INNEHÅLLAREN kommer att fortsätta bryta mot dessa villkor samt all felaktig användning av dess portal genom att utöva alla civila och brottsliga handlingar som kan motsvara den enligt lag.
GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

Förhållandet mellan HÅLLARE och ANVÄNDARE styrs av gällande spanska regler. Alla tvister och påståenden som härrör från detta juridiska meddelande kommer att lösas av de spanska domstolarna i Madrid
MINORS

https://www.padelmania.com riktar sina tjänster till användare över 14 år. Mindreåriga under denna ålder är inte behöriga att använda våra tjänster och bör därför inte skicka sina personuppgifter till oss. Vi informerar om att om en sådan omständighet inträffar, är DEFINITIVT TIME2PADEL SLU inte ansvarig för de eventuella konsekvenser som kan uppstå vid brott mot meddelandet som fastställs i samma klausul. 

Säkerhet measures.- SSL

Ägaren har kontrakterat ett SSL -certifikat (" Secure Sockets Layer ") för sin webbplats .

Ett SSL-certifikat kan du skydda all personlig och konfidentiell information som kan hanteras på en webbplats, oavsett vilken information som sänds, till exempel som från någon av kontaktformulär på webbplatsen till servern, eller data införs för prenumeration på nyhetsbulletiner eller tillgång till skyddade områden, etc.

Webbplatsadressen visas i grönt och aktiverar "https" -protokollet som möjliggör säkra anslutningar från en webbserver till användarens webbläsare.

 

Product added to wishlist